Cart
Free Shipping in the UK
Proud to be B-Corp

Mol an Oige 3 Caitriona Ni Shuilleabhain

Mol an Oige 3 By Caitriona Ni Shuilleabhain

Mol an Oige 3 by Caitriona Ni Shuilleabhain


19,00 £
Condition - Very Good
Only 2 left

Summary

Is do scolairi Dara agus Triu Bliana e Mol an Oige 3 (Ardleibheal) agus ta se ag teacht leis na treoracha ata leagtha amach i Sonraiocht na Sraithe Soisearai don Ghaeilge (L2) agus sa Chreat don tSraith Shoisearach.

Mol an Oige 3 Summary

Mol an Oige 3: Cursa Gaeilge don tSraith Shoisearach, Ardleibheal by Caitriona Ni Shuilleabhain

Is do scolairi Dara agus Triu Bliana e Mol an Oige 3 (Ardleibheal) agus ta se ag teacht leis na treoracha ata leagtha amach i Sonraiocht na Sraithe Soisearai don Ghaeilge (L2) agus sa Chreat don tSraith Shoisearach.

 • Ta seacht gceim i ngach aonad: Ceim a 1: Litriocht agus Cultur, Ceim 2-6: Cumas Cumarsaide agus Ceim a 7: Athbhreithniu agus Feinmheasunu.
 • Leiritear na Torthai Foghlama mar chuspoiri foghlama soileire.
 • Ta liosta de na Torthai Foghlama cui i gcas na dtri shnaithe ag tus gach ceime.
 • Ta aonad ann do litriocht eile ata molta ag an NCCA, ursceal, drama agus gearrscealta san aireamh.
 • Rannog Chur i Lathair ina bhfuil abhar, stor focal agus modhanna eagsula chun reimse leathan topaici a chur i lathair, rud a chuidionn le scolairi agus iad ag ullmhu do MRB 2.
 • Ta tagairti rialta don Mheasunu chun Foghlama (McF) sa leabhar.
 • Aibhsitear gniomhaiochtai a d'fheilfeadh don Mheasunu
  Rangbhunaithe.
 • Is feidir le scolairi feinmheasunu a dheanamh ag usaid na dticbhoscai sna rannoga 'Feinfheasacht an Fhoghlaimeora: Feinmheasunu'.
 • Pleitear gneithe de chultur na hEireann agus saol na Gaeltachta ar bhealach cuimsitheach.
 • Cuirtear beim ar an litearthacht leis na heochairnathanna agus an reamhobair sa rannog chluastuisceana.
 • Muintear an ghramadach i mbealach comhthaite, agus ta aonad gramadai ar leith ann a thugann deiseanna breise staideir don scolaire, agus a chinntionn feasacht teanga.
 • Ta Ceist ilmhodach i ngach aonad.

Acmhainni SAOR IN AISCE do Scolairi

 • Sa Punann agus Leabhar Gniomhaiochta ta:
  - Gniomhaiochtai ina gcruthaionn an scolaire samplai oibre
  - Gniomhaiochtai a thacaionn leis na haonaid
  - Traenail sa dreachtu agus athdhreachtu
  - Loga gramadai
  - Bileoga Feinmheasunaithe/Machnaimh
  - Dha thriail chluastuisceana sheasuracha
 • Ar CD 1 na Scolairi ta na mireanna fuaime do na rannoga 'Cur i Lathair', na danta ata sa teacsleabhar agus na trialacha cluastuisceana on Punann agus Leabhar Gniomhaiochta.
 • Ar CD 2 na Scolairi ta an t-abhar cluastuisceana ar fad

Acmhainni SAOR IN AISCE do Mhuinteoiri

 • Sa Leabhar Acmhainni do Mhuinteoiri ta:
  - Leargas ginearalta ar an gCreat don tSraith Shoisearach
  - Cur sios ar an tSonraiocht don Ghaeilge agus na Treoirlinte Measunaithe
  - Sceim Oibre don Dara agus Triu Bliain
  - Pleanail agus tacaiocht do MRB 1 agus MRB 2
  - Scripteanna iomlana CD agus fise
 • CDanna na Muinteoiri (na scruduithe cluastuisceana ar fad agus athsheinm).
 • Ta acmhainni digiteacha breise ar fail ar ar suiomh acmhainni, www.gillexplore.ie, san aireamh anseo ta sleamhnain PowerPoint, fiseanna MRB agus teimpleid phleanala ineagarthoireachta do mhuinteoiri.

eLeabhar Saor

eLeabhar saor in aisce a bhfuil fiseanna agus naisc idirlin leabaithe ann - feach an cludach laistigh. Gheobhaidh muinteoiri a usaideann an leabhar rochtain ar leaganacha eLeabhair den Punann agus Leabhar Gniomhaiochta agus Leabhar Acmhainni do Mhuinteoiri saor in aisce.


Is feidir teacht ar eLeabhair Gill Education ar line agus as line.

NA hUDAIR

Muineann Caitriona Ni Shuilleabhain Gaeilge agus ceol i Meanscoil na Trocaire, Cnoc an tSeabhaic, Co. Chiarrai. Ta taithi fhairsing mhuinteoireachta aici agus is i a scriobh an tsraith Aois na Gloire don Teastas Soisearach agus is comhudar na leabhar Spreagadh agus Samhlaiocht don Ardteist i.

Muineann Triona Geraghty Gaeilge agus Fraincis i gColaiste Ris, Cathair na Mart, Co. Mhaigh Eo. Ta go leor taithi aici mar scrudaitheoir do na scruduithe cainte Gaeilge agus is i a scriobh Less Stress More Success: Leaving Certificate Irish Higher Level, agus is comhudar na leabhar Spreagadh agus Samhlaiocht don

About Caitriona Ni Shuilleabhain

Caitriona Ni Shuilleabhain is an experienced teacher of Irish and Music in Mount Anville Secondary School in Dublin. She is an accomplished song-writer in both Irish and English and has worked extensively with TG4. Triona Geraghty teaches Irish and French at Mount Saint Michael Secondary School, Claremorris, Co. Mayo.

Additional information

GOR011492533
9780717180370
0717180379
Mol an Oige 3: Cursa Gaeilge don tSraith Shoisearach, Ardleibheal by Caitriona Ni Shuilleabhain
Used - Very Good
Paperback
Gill
20180828
432
N/A
Book picture is for illustrative purposes only, actual binding, cover or edition may vary.
This is a used book - there is no escaping the fact it has been read by someone else and it will show signs of wear and previous use. Overall we expect it to be in very good condition, but if you are not entirely satisfied please get in touch with us

Customer Reviews - Mol an Oige 3