Warenkorb
Kostenloser Versand
Wir wollen bis 2022 klimaneutral sein

Spreagadh Caitriona Ni Shuilleabhain

Spreagadh von Caitriona Ni Shuilleabhain

Spreagadh Caitriona Ni Shuilleabhain


€46.99
Zustand - Wie Neu
Nur noch 1

Zusammenfassung

Teacsleabhar spreaguil sothuigthe do dhaltai na Gaeilge Gnathleibheil.

Spreagadh Zusammenfassung

Spreagadh: Ardteistimeireacht Gaeilge Gnathleibheal Caitriona Ni Shuilleabhain

Teacsleabhar spreaguil sothuigthe do dhaltai na Gaeilge Gnathleibheil

 • Cur chuige comhthaite teamach i gcas abhar an chursa mar a mholann An Roinn Oideachais agus Scileanna agus na cigiri
 • Notai agus freagrai samplacha don fhiliocht, phros agus don cheapadoireacht
 • Cuidionn na learaidi agus na leirithe grafacha le foghlaimeoiri fisiula an fhiliocht agus an pros a thuiscint
 • Cuireann abhar dilis mealltach agus trathuil le beocht na mireanna Ceapadoireachta agus Leamhthuisceana
 • Meallann na modheolaiochtai gniomhacha foghlama, amhail obair bheirte, obair ghrupa agus diancheistiu na daltai agus forbraionn siad a gcuid scileanna cainte
 • Cuidionn na Naisc idirlin agus na Mireanna Fise le hidirghniomhaiocht TFC agus clos-amhairc leis an teanga a chur chun cinn
 • Cuinne litearthachta ina bhfuil beim ar fhorbairt stor focal an dalta
 • Deiseanna measunaithe chun foghlama (AfL) agus feinmheastoireachta
 • Caibidil ina ndiritear ar an scrudu agus ina bhfuil notai agus leideanna faoi gach gne den scrudu gnathleibheil

Acmhainni SAOR IN AISCE do Dhaltai

 • Leabhran don Scrudu Cainte agus Cluastuiscinti Breise ina bhfuil:
  • Script thri bhreagscrudu cainte lanfhada
  • Notai agus leideanna faoi eochairfhrasai don scrudu cainte
  • Spas do notai na ndaltai agus iad ag ullmhu don scrudu cainte
  • Cluastuiscinti breise
 • Leabhran faoin tSraith Pictiur a phleitear sa scrudu cainte
 • Dha CD do dhaltai a bhfuil na tri bhreagscrudu cainte agus an t-abhar clustuisceana o na haonaid orthu

Amhainni SAOR IN AISCE do Mhuinteoiri

 • Sa Leabhar Acmhainni do Mhuinteoiri ta:
  • Pleananna muinteoiri
  • Treoirlinte don Scrudu Cainte agus ceisteanna breise
  • Leamhthuiscint bhreise
  • Scripteanna cluastuisceana
 • CDanna do Mhuinteoiri (na scruduithe cluastuisceana uile agus athsheinm)
 • Ta Acmhainni Breise Digiteacha ar fail ar ar suiomh idirlin acmhainni, www.gillexplore.ie; san aireamh anseo ta sleamhnain PowerPoint, fiseanna don Scrudu Cainte agus teimpleid phleanala do mhuinteoiri ar feidir a chur in eagar

Teann eLEABHAR SAOR IN AISCE leis an teacsleabhar seo! Ta do
chod uathuil ar fail taobh istigh den chludach tosaigh.

Über Caitriona Ni Shuilleabhain

Muineann Caitriona Ni Shuilleabhain Gaeilge agus ceol in Meanscoil na Trocaire, Cnoc an tSeabhaic, Co. Chiarrai. Ta taithi fhairsing mhuinteoireachta aici agus is i a scriobh an tsraith shardhiola Aois na Gloire don Ghaeilge sa Teastas Soisearach. Muineann Triona Geraghty Gaeilge agus Fraincis i Meanscoil Chnocain Mhicil Naofa, Co. Mhaigh Eo. Is scrudaitheoir i do na scruduithe cainte agus is i a scriobh Less Stress More Success: Leaving Certificate Irish Higher Level.

Zusätzliche Informationen

GOR012930553
9780717155972
0717155978
Spreagadh: Ardteistimeireacht Gaeilge Gnathleibheal Caitriona Ni Shuilleabhain
Gebraucht - Wie Neu
Broschiert
Gill
20170424
420
N/A
Die Abbildung des Buches dient nur Illustrationszwecken, die tatsächliche Bindung, das Cover und die Auflage können sich davon unterscheiden.
Das Buch wurde gelesen, ist aber in gutem Zustand. Alle Seiten sind intakt, der Einband ist unversehrt. Leichte Gebrauchsspuren am Buchrücken. Das Buch wurde gelesen, sieht jedoch noch wie neu aus. Der Bucheinband weist keine sichtbaren Gebrauchsspuren auf. Gegebenenfalls ist auch ein Schutzumschlag verfügbar. Keine fehlenden oder beschädigten Seiten, keine Risse, eventuell minimale Knicke, keine unterstrichenen oder markierten Textstellen, keine beschrifteten Ränder.